Friends of Museum

  • Heydar Aliyev Foundation
    President of Foundation Mrs. Mehriban Aliyeva
  • International Charitable Foundation “STMEGI”
    President of Foundation Mr. Zakharyayev German Rashbilovich
  • Community of Mountain Jews
    Head of Community – Mr. Nisanov God Semenovich
  • Community of Red Village